Սեպտեմբեր ամիս Հայոց լեզու

1 Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով է կամ ե։
Այգեէտ, այժմեական, անէական, անպատեհ, առէջ, առօրեական,
անվրեպ, գոմեշ, գրեթե, դողէրոցք, ելևէջ, երբևէ, երբևիցէ,
էլեկտրաէներգիա, էմալե, ինչևէ, ինչևիցե, լայնէկրան, խեցի, կրետ,
հէկ, հապճեպ, հիպոթեզ, հյուլե, հնէաբան, մանանեխ, մանրէ,
միջօրեական, որևէ, որևիցե, պոեմ, սեթևեթել, վայրէջք, տիեզերք,
տոթակեզ, տրիոլետ, քրիստոնեական։

2. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով օ կամ ո։
Ականջօղ, ամանօրյա, ամենօրյա, անօգնական, անօթևան, անորոշ,
ապօրինի, արծաթազօծ, բացօթյա, բնօրրան, գազօջախ, գիշերուզօր,
գիշերօթիկ, զորք, լավորակ, կեսօր, հանապազորդ, հանապազօրյա,
հոգս, հօդս ցնդել, հոտնկայս, մեղմօրոր, մեղմորեն, միօրինակ,
նախօրոք, ոսկեզօծ, ջրօրհնեք, վաղորդայն, վաղօրոք, տասնօրյակ,
տարորոշել, տափօղակ, օրըստօրե, օրորել։

3. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ը տառը։
Ակնդետ, ակընթարթ, անակնկալ, անընդհատ, առընթեր,
առնչվել , գույնզգույն, դասընթաց, դասընկեր, երկընտրանք,
ինքնըստինքյան , լուսընկա, խոչընդոտ, կորնթարդ, համընկնել,
հյուրընկալ, ձեռնտու, ճեպընթաց, մերթընդմերթ, նորընտիր,
որոտընդոստ, սրընթաց, ունկընդիր։

Սեպտեմբերի 16-20

 • Մայրենի լեզու (գործնական քերականություն)

Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել է ձայնավորի հնչյունափոխություն։

Միջնապատ- մեջ, միություն, գինեգործ, կիսալուսին-կես, թիավարել, վիպասան-վեպ, շինարարություն-շեն, հիվանդասենյակ, գիրանալ-գերգիտուն-գետ, վիրահատել-վերքվիճահարույց-վեճ,գիսավոր-գես, հիանալի, լիություն, զինագործ-զենքսիրավեպ-սերդիմաքանդակ-դեմք, կինոթատրոն։

2։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել ի ձայնավորի հնչյունափոխություն։

Հնադարյան-հին, տնական, ջրավազան, ընչաքաղց-ինչք=ունեցվածք, ըղձական-իղձ, ընկուզենի, ազնվական-, գնորդ-գին, վեհապանծ, մտաբերել-միտք, լեռնագործ, հիմնադիր-հիմնել, լրագրեր, աղավնյակ-աղավնի, վիրակապ, քմային-քիմք, գարեհաց-գարի, ճգնել-ճիգ, թրթիռ, գունագեղ, միջանկյալ-միջին,նշաձև-նիշ, գրակա-գիր, թխամորթ, կրաման, նմանատիպ, սրտակից-սիրտ:

3։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել ու ձայնավորի հնչյունափոխություն։

Բրդոտ-բուրդ, կարմրախայտ, բվեճ, թմբեր-թումբ, ըմպանակ, գնացուցակ, ջրամբար-ջուր, նշանագրություն, տնական-տուն, գթալ, ժողովրդական-ժողովուրդ, խճուղի, խմբակային-խումբ, մրգահյութ, խնկարկել-խունկտրտնջալ-տրտունջ, ոսկեգույն, սրել-սուր, գրականություն, աշխարհագրական, լրաբեր-լուր, ցորենահատ, առվակ-առու, մթնել-մութ, դյուրահալ, հնձել-հունձ:

4։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել ը ձայնավորի հնչյունափոխություն։

Տնակ, մանկական, ծանրամարտ-ծանր, մանրադրամ-մանր, մտադրություն, մեղրահաց-մեղր, կիսակառույց, փոքրություն-փոքր, լրատվական, քաղցրահամ-քաղցր, սանրել֊սանր, ընձուղտ, եզրաշերտ֊եզր, լիտրաչափ֊լիտր, գլխաշոր֊գլուխ, ցուցափեղկ, վագրաձի֊վագր, լուսավորություն, դստրիկ, կպրագույն, լայնություն, բարձրություն֊բարձր, ծաղկաման, մետրանոց֊մետր, ծաղրանկար, սրամիտ, ժանրային֊ժանր։

Վարժություն 5։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել երկհնչյունի հնչյունափոխություն։

Բուսական, հրեղեն, աստղանիշ, գուրծունեություն, ձնծաղիկ, նվիրատվություն, ալրաղաց, անկյունաչափ, բնավեր, գունատ, ձկնաբուծարան, դռնակ, եղջերափող, միութենական, մանկական, սառցարան, մրցավազք, մատենագիր, բուրավետ, հրակայուն, մշակութային, տարեվերջ, արնանման, առօրեական, այգեպան, մթերային, զգուշություն։

 

1. Դո՛ւրս գրել այն բառերն ու բառաձևերըորոնցում երկհնչյուն
կաև ընդգծե՛լ երկհնչյունը:

 • Գարունդ հայերեն է գալիս,
  Ձյուներդ հայերեն են լալիս….
 • Լույսը յոթ անգամ չեմուչում արեց,
  Յոթ թռչուն պոկվեց յոթ բարդու ճյուղից…
 • Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են,
  Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,
  Չգիտեմ՝ ինչո՞ւ է այդպես։
 • Ծանր նստել է քարափը ձորում,
  Հյուրընկալ տերը մանկության ձորի։
 • Ամպե՛ր, արծիվնե՛ր, կաքավնե՛ր համեստ
  Եվ թափառական ուլե՛ր քարայծի,
  Մի՛ չարաշահեք բարությունը մեծ
  Ու համբերությունն այս մեծ քարափի։
  Թողե՛ք՝ նա մի քիչ ինքն իր հետ մնա,
  Իր ներսը նայի, և ով իմանա,
  Գուցե թե սրտից մի աղբյուր հանի
  Կամ թե այնպիսի մի հարստություն,
  Որ ուրիշ քարափ աշխարհում չունի։
 • 2.Արտագրե՛լ՝ լրացնելով երկհնչյունները։
  Առավոտյան, ծովեզրային, այծյամ, արդ….ք, մատյան, առյուծ, բազմամյա,
  ստորոգյալ, լուսնյակ, կոր…ն, եղյամ, սայթաքել, կայսր, եռամսյակ, լռակյաց, գործունյա, դղյակ, ծննդյան, կղզյակ, մշակույթ, անասնաբույժ, մեղվաբույծ,
  համբույր, եղջյուր, թեյաման, սառուցյալ, նյութ, ձեթ, կույտ, շաբաթօրյակ,
  հ…սն։
  3.Դո՛ւրս գրել այն բառերըորոնցում մեկից ավելի
  երկհնչյուն կա։
  Արտաժամյա, պայթյունհայություն, օտարերկրյա, գյուղական, միջանկյալ,
  մայրությունայժմյան, մագաղաթյա, ներքոհիշյալ, կայունություն, արքայորդի,
  հարյուրամյալայնություն, հարաբերյալ, վայրագություն, գրաբարյան, մետաքսյա,
  յուրային։
  4. Որոշե՛լ տրված բառերից յուրաքանչյուրի ձայնավորների
  ու բաղաձայնների քանակը։
  Ակունք-երկու ձայնավոր, երեք բաղաձայն, բարձունք-հինգ բաղաձայն,, երկու ձայնավոր, խճանկար-հինգ բաղաձայն, մեկ ձայնավոր, անդունդ-երկու բաղաձայն, երկու ձայնավոր, հրաժեշտ-երկու ձայնավոր, հինգ բաղաձայն, պայթյուն-երկու ձայնավոր, չորս բաղաձայն, դաստիարակ-հինգ բաղաձայն, երկու ձայնավոր,
  մանրէ-երկու ձայնավոր, երեք բաղաձայն, սրբատաշ-հինգ բաղաձայն, մեկ ձայնավոր, հյուլե-երկու ձայնավոր, երեք բաղաձայն, անընդհատ-երկու ձայնավոր, չորս բաղաձայն, սրընթաց-երկու ձայնավոր, հինգ բաղաձայն, մերթընդմերթ-երկու ձայնավոր, յոթ բաղաձայն, մտավոր-երկու ձայնավոր, չորս բաղաձայն,
  դազգահ-մեկ ձայնավոր, չորս բաղաձայն
 • 5.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով յաիաեա։
  Հեքիաթ, ակացիա, բամիա, այծյամ, էներգիա, Անդր ս, եղյամ,
  էքսկուրսիա, խավիար, կղզյակ, Սուքիաս, կրիա, միլիարդ, վայրկյան, Բենջամին,
  մումիա, Սիսիան, փասյան, միմիյանց, Արաքսյա, դաստիրակ, լյարդ, քիմիա,
  օվկիանոս, անցյալ, Ազարյա, Անանյա, Եղյամ, Եղ….զար, Երեմիական, հեծյալ,
  Զաքարյան, Մարիամ, Ամալյա, Օֆելյա։
  6.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով յոիոեո։
  Ամբիոն, աքսիոմ, բրաբիոն, լեգիոն, հետիոտն, արդյոք, մարմարիոն,
  թեորեմ, մեդալիոն, միլիոն, ակորդեոն, չեմպիոն, պանսիոնատ, Սրապ,
  տրիլիոն, օրիորդ ավիացեանտ, ինդուկցիոն, ամիոբա, քամելիոն։
  7. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության գրելով յ տառը։
  Կայուն, հայելի, Միքայել, զրոյական, էություն, նայել, վայելել,
  գայիսոն, էակ, ատամնաբուժ, Ռաֆայել, միայն, պոեմ, պոետ,
  միասին, հիանալ, թեյել, խնայել, հիանալ, որդիական

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s